Privacyverklaring

Stichting Zorgondersteuning Nederland (hierna te noemen Zonzorg) behandelt persoonsgegevens, die door haar worden verwerkt, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Zonzorg draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Zonzorg streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.

Hieronder leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Uw persoonsgegevens worden door Zonzorg verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het uitvoeren van de zorg;
 3. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 4. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 5. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Zonzorg;
 6. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 7. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 8. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Zonzorg;
 9. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 10. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 11. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Zonzorg deze persoonsgegevens verwerken?

Zonzorg mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:
u hiervoor toestemming heeft gegeven;

 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is voor het uitvoeren van de zorg;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/ofnodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Zonzorg of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Zonzorg kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Zonzorg;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n) (bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi);
 • Fraudepreventie: Controle op de logging van informatiesystemen (bijvoorbeeld het internetverkeer);
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?
Zonzorg heeft een aantal organisaties ingeschakeld, die werkzaamheden voor Zonzorg verrichten. Zo maakt Zonzorg gebruik van een organisatie, die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt, en een organisatie, die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Voor al deze organisaties gelden dezelfde eisen en uitgangspunten zoals in deze privacyverklaring zijn vastgelegd.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Zonzorg te verstrekken?
Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Zonzorg als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Zonzorg te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of overige diensten.

Geeft Zonzorg gegevens door aan het buitenland?
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Zonzorg gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?
Nee, Zonzorg maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Zonzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens, die nodig zijn voor het uitvoeren van de geneeskundige behandelingsovereenkomst, 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt Zonzorg uw persoonsgegevens?
Zonzorg heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen, die namens Zonzorg toegang hebben tot uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding.
Zonzorg verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties, die in haar opdracht gegevens verwerken, en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Zonzorg verwerkte persoonsgegevens?
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hieronder lichten wij deze kort toe.

Inzagerecht
U heeft het recht de door Zonzorg verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen, indien de gegevens niet (langer) juist zijn of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Zonzorg de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:

 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Zonzorg de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Zonzorg verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie. Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.

Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Termijnen
We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie
Zonzorg kan bij alle vragen/verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Zonzorg om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Zonzorg aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting.

Zonzorg zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Zonzorg aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden.

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft Zonzorg een Functionaris Gegevensbescherming?
Zonzorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het bestuur van Zonzorg over de privacywetgeving. De FG is onafhankelijk en geniet wettelijke ontslagbescherming. De FG rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het bestuur van Zonzorg. De FG is bovendien de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder.
U vindt de contactgegevens van de FG onderaan deze privacyverklaring.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Zonzorg?
Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Zonzorg dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de privacyverklaring
Zonzorg kan deze privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Zonzorg. Zonzorg adviseert u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?
U kunt natuurlijk ook altijd aan Zonzorg vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Zonzorg op?
Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Zonzorg kunt u contact opnemen met:

Zonzorg
info@zonzorg.nl
t.a.v. De Functionaris Gegevensbescherming

Call Now Button