Zonzorg - Zorg met passie

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Zonzorg niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Zonzorg aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Zonzorg kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De informatie op deze site wordt zo nu en dan aangevuld en/of aangepast. Zonzorg behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Tarieven en voorwaarden kunnen ook aan verandering onderhevig zijn.

Links naar andere websites

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Zonzorg is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop de websites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan Zonzorg. Niets uit deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zonzorg.

© 2014 Zonzorg | Contact | 020 468 9244 | info@zonzorg.nl | Disclaimer |  Design Dutch Designs with lemon